Đọc Truyện : Chờ Nghe Tiếng Còi tàu- Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Đọc Truyện : Chờ Nghe Tiếng Còi Tàu 

 Tác Giả : Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

 Diễn Đọc : Tác Giả  Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh