Bài Giảng cuả Mục Sư Lê Công Toàn

Bài Giảng Cuả Mụcc Sư: Lê Công Toàn

HT Tin lành Giám Lý Westley San Diego

Tình Yêu Vô Giá Ngày 17-9-17

 

Bài Giảng Ngày:14-4-18- Lờ Chứng

 

Bài Giảng ngày  21-4-18

Bài giảng ngày 28-4-18