Việt Cộng là ai?

  
Việt Cộng

Ngo Du Trung FB

Có bạn nói, vì tôi viết stt gọi Việt Cộng là Việt Cộng, nên nhiều người trong nước sợ không dám like.
Ngộ nha!

Việt Cộng (VC) là ai? VC là tên gọi để chỉ những người Việt theo đảng cộng sản, là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Khi trở thành đảng viên của một đảng tức là yêu thích đảng đó, tin tưởng đảng đó, ủng hộ và chấp nhận chủ trương, đường lối của đảng đó và hãnh diện về cái đảng của mình.

Gọi những đảng viên của đảng cộng sản VN là VC thì đúng cả mọi bề, vừa tình vừa lý. Vậy tại sao VC không thích người ta gọi mình là VC?

Thông thường, ai cũng thích khi người ta khen mình. Nếu VC tốt, gọi là VC thì dĩ nhiên phải thích. Nếu VC không thích người ta gọi mình là VC thì chắc chắn vì VC không tốt.

Cho nên, ngay cả bọn VC, trong thâm tâm cũng tự biết mình là loại tàn ác, tráo trở, điếm đàng, gian manh, xảo quyệt, man rợ, mọi rợ, tham lam, vô ơn, bội nghĩa, tay sai ngoại bang, phản quốc….

Vì vậy, hễ ai gọi VC là VC thì chúng ghét lắm; vì bộ mặt thật của VC đã bị phơi bày ra!