Đồng bào nam California biểu tình 7-7-2018 yểm trợ Quốc Nội

Đồng bào nam California biểu tình 7-7-2018 yểm trợ Quốc Nội

 đả đảo cầm quyền cộng phỉ bán nước.

Attachments area

Preview YouTube video Đồng bào nam California biểu tình 7-7-2018 yểm trợ Quốc Nội đả đảo cầm quyền cộng phỉ bán nước.

Đồng bào nam California biểu tình 7-7-2018 yểm trợ Quốc Nội đả đảo cầm quyền cộng phỉ bán nước.