Bài hát : Tháng Tư Nhớ Sai Gòn – Nhạc: Nguyễn Thiện Lý

Bài hát : Tháng Tư Nhớ Saigon –

Thơ: Phạm Hồng Ân – Nhạc : Nguyễn Thiện Lý

-Ca sĩ Đặng Thế Luân