Bài Thơ Cảm Tác Về Ngày Quân Lực VNCH tại San Diego – Thơ :Trần Duyên – Diễn Ngâm :Hoài Hương

Bài Thơ Về Ngày quân Lực VNCH tại San Diego – Thơ Trần Duyên – Diễn Ngâm Hoài Hương

Nhà Thơ Trần Duyên
Bài Thơ Cảm tác về ngày Quân Lực VNCH – Trần Duyên