Các Bài Giảng Cuả Mục Sư Lê công Toàn -HT Tin Lành Westley San Diego

Các Bài Giảng Cuả Mục Sư Lê Công Toàn

Hội Thánh Tin Lành  nhà thờ Westley San Diego

1-Khám Phá Ngôn Ngữ Chính Yêu thương Cuả Bạn 

Ngày 21-10-17

2- Từ Chối Vì Niềm Tin Ngày 30-9-17

3- Truyền Cảm Bằng Xúc Giác Oct 7-17

4- Con Người Cần Đức Chuá Trời Oct 14-17