Cáo Phó- Ông Martino Dương Toàn Thịnh

Cáo Phó Ông  Martino Dương Toàn Thịnh

Phân Ưu: Các Hội Đoàn tại SD