Còn hình nào hay hơn cho thế giới này?

Còn Hình Ảnh nào Thú Vị Cho Bằng…!?
 
 
Có bằng tàu hoả?
Không còn gì để nói!
Nhẹ ý mà!
Cái khó ló cái khôn
Không, thế này mới lạ
Không thể biện minh
Say xe thế nào được!
Mình chỉ dắt!