Đọc Truyện : -1/- Đau Gì Như Thế – 2/-Chú Tư Mạnh-Diễn Đọc Hoài hương và Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : 1/- Đau Gì Như Thế -Tác Giả: Nguyễn Ngọc Tư – Diễn Đọc: Hoài hương và Trọng Nghĩa

Hoài Hương
Đau Gì Như Thế

2- Chú Tư Mạnh- Tác Giả : Đỗ Duy Mạnh- Diễn Đọc : Hoài hương – Trọng Nghĩa

Chú Tư Mạnh