Đọc Truyện : 1-Khi Vợ Vắng Nhà -2-Người Hạ Sĩ Nhất – 3-Bố Muốn Về Nhà

Đọc Truyện : Hoài Hương Và Trọng Nghĩa Diễn Đọc

1-Khi Vợ Vắng Nhà-TácGiả:TràmCàMau

2-Người Hạ Sĩ Nhất- Tác Giả :Khuyết Danh

 3-Bố Muốn Về Nhà- Tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương