Đọc Truyện : 1-Vợ Già – 2- Đất Lành

Đọc Truyện

1/- Vợ Già

–  Tác Giả :Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

2/-Đất Lành- Tác giả : Đoàn Thị

Diễn Đọc : Trong Nghĩa – Hoài Hương