Đọc truyện :1/- Xây Chùa Đúc Tượng -2/- Nổi Lòng Cha Mẹ

Đọc Truyện :

1/- Xây Chùa Đúc Tượng- Tác Giả Huy Phương

Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc

2/- Nổi Lòng Cha Mẹ – tác Giả Huy Phương

 Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc