Đọc Truyện -Bà Năm Đi Mỹ – Phan Đức Minh và Con Gà Trống Trong Trại Tù- Phan Thái Yên

Đọc Truyện Chọn Lọc 

 

-Bà Năm Đi Mỹ – Tác Giả Phan Đức Minh -Hoài Hương -Trọng Nghiã Diễn Đọc .

-Con Gà Trống Trong Trại Tù – Tác Giả Phan Thái Yên – Trọng Nghiã- Hoài Hương Diễn Đọc