Đọc Truyện : Bút Ký Đầy Nước Mắt – Liên Thục Hương –

Đọc Truyện

 

1/-Bút Ký Đầy Nước Mắt

TG: Liênn Thục Hương

Diễn Dọc : Hoài Hương- Trọng Nghĩa

 

2/- Mây Trời- Tác Giả : Ngọc Vinh

Diễn Đọc : Hoài Hương- Trọng Nghĩa