Đọc Truyện Chọn Lọc : 1/- Trái Đất Vẫn Quay -2/- Có Kiêng Có Lành

Đọc Truyện Chọn Lọc

1/- Trái Đất Vẫn Quay

– Tác Giả Mimosa  Phương Vinh

 Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

2/- Có Kiêng Có Lành – Tác Giả : Nghiêm Hữu Hùng

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương