Đọc Truyện Chọn Lọc : Cái Bóng Của Vị Thày Tu – Tác Giả : Phạm Tín An Ninh –

Đọc Truyện Chọn Lọc : Cái Bóng Của Vị Thày Tu-

Tác Giả Phạm Tín An Ninh –

Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc.

Cái Bóng Của Vị Thày Tu