Đọc Truyện Chọn Lọc : Chị Năm Sao – Tác Giả: Nguyễn Kim

Đọc Truyện : Chị Năm Sao

Tác Giả :Nguyễn Kim-

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa