Đọc Truyện Chọn Lọc -1/- Chiếc Ghế Đa Tình- 2/- Một Ngày Với Mùa Xuân Hà Nội

Đọc Truyện Chọn Lọc – Chiếc Ghế Đa Tình -Tác Giả Edogawa-Rampo – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

Hoài Hương
Chiếc Ghế Đa Tình –
Một Ngày Với Mùa Xuân Hà Nội – Kim Thanh – Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc