Đọc Truyện Chọn Lọc : Cột Cái Đuôi Con Chuồn Chuồn

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1/-Cột Cái Đuôi Con Chuồn Chuồn- Tác Giả : Trương Thị Kim Chi

-Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

2/-Thời Kỳ mắc Dịch – Tác Giả : Nguyễn Thị Thêm- Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa