Đọc Truyện Chọn Lọc : Du sinh Hồi Hương- Tác Gỉa :Nhả Ngọc

Đọc Truyện : Du Sinh Hồi Hương – Tác Giả: Nhã Ngọc

– Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc

Đọc Truyện : Du sinh Hồi Hương- Hoai Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc