Đọc Truyện Chọn Lọc -Hoài Hương và Trọng Nghĩa :Bố Tôi Và Mắc Thằng Bố

Đọc Truyện Chọn Lọc

-Hoài Hương và Trọng Nghĩa- Diễn Đọc

1/- :Bố Tôi- Tác Giả Ngân Bình

2/-Và Mắc Thằng Bố – Tác Giả : Phan- Diễn Đọc Hoài Hương và Trọng Nghiã