Đọc Truyện Chon Lọc : Ngày Tháng Buồn Hiu- Phần 1 và 2 – Tác giả Ngọc Ánh

Đọc Truyện Chọn Lọc : Ngày Tháng Buồn Hiu – Tác Giả Ngọc Ánh – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Phần 1: Truyện Dài : Ngày Tháng Buồn Hiu- Tác Giả Ngọc Ánh – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn Đọc

Phần 1
Phần 2