Đọc Truyện Chọn Lọc : Những Con Cào Cào Xanh- Tác giả: Dương Thịnh – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

Đọc Truyện : Những Con Cào Cào Xanh

-Tác Giả Dương Thịnh

– Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn Đọc .

Truyện Những Con Cào cào Xanh- Dương Thịnh – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc