Đọc Truyện Chọn Lọc – Ông Già Ba Tri- tác Giả : Nguyễn Thạch Giang – Diễn Đọc Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Đọc Truyện Chọn Lọc

– Ông Già Ba Tri

– Tác Giả : Nguyễn Thạch Giang

– Diễn Đọc Hoài Hương và Trọng Nghĩa