Đọc Truyện Chọn Lọc – Ông Hai Lúa Đi Mỹ – và Căn Nhà Xưa

Đọc Truyện Chọn Lọc : Ông Hai Lúa Đi Mỹ- Tác Giả LM Ngô Phúc Hậu – Diễn Đọc Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Audio : Ông Hai Lúa Đi Mỹ

2/- Mái Nhà Xưa – tác Giả : Bồ Tùng Ma- Hoài Hương và Trọng Nghĩa Diễn Đọc

Audio Mái Nhà Xưa