Đọc Truyện Chọn Lọc – Vợ Hiền và Anh Tám Tôi

Đọc Truyện Chọn Lọc :

1/- Vợ Hiền -Tác giả : Tràm Cà Mau – Diễn Đọc: Hoài Hương –

Trọng Nghĩa

2/- Anh Tám Tôi – Nguyễn Thị Thêm – Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài hương