Đọc Truyện Chọn Lọc – Yêu Mình hay Yêu Người- Mua Heo Chọn Nái –

Đọc Truyện Chọn Lọc

1/– Yêu Mình hay Yêu Người- Tác Giả : Lại Thị Mơ

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

2/-Sinh Ngày 3 tháng 7 – Tác Giả : Đoàn Xuân Thu –

Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

3/-Mua Heo Chọn Nái – Tác Giả : Đoàn Xuân Thu

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương