Đọc Truyện Chonh Lọc :- Việt Kiều và Tinh Yêu Gan Tất -Tác Giả: Đỗ Xuân Thu

Đọc Truyện Chọn Lọc : 1/- Việt Kiều – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Việt Kiều

2/- Tình Vui Gan Tất- tác Giả: Đỗ Xuân Thu – Diễn Đọc : Trọng Nghĩa- Hoái Hương

Tình Vui Gan Tất