Đọc Truyện – Chuyện Của Chị Linh Giò Chả – Tác giả Đặng Xuân Xuyến

Đọc Truyện

 1/-Chuyện Của Chị Linh Giò Chả

– Tác giả Đặng Xuân Xuyến- Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

2/- Bến Đổ  Cuối Đời 

Tác Giả Ngân Bình

 Diễn Đọc: Hoài Hương – Trọng Nghĩa