Đọc Truyện Dài- Quán Gò Đi Lên – Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Chương 1-4

Đọc Truyện

 Truyện dài : Quán Gò Đi Lên

Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh

Diễn Đọc:  Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Chương 1 và 2:

Chương 2 và 3