Đọc Truyện : Hai thà Cưới Vợ – Hồ Biểu Chánh

 Đọc Truyện : Hai Thà Cưới Vợ -Hồ Biểu Chánh

Diễn Đọc : Hoài Hương -Trọng Nghiã

Phần 1:

Phần 2;