Đọc Truyện : Hoa Bìm Bìm Tím- Tác giả Chế Diễm Trâm- Hoài Hương – Trọng Nghĩa Diễn Đọc

Đọc Truyện : Hoa Bìm Bìm Tím- – Tác giả Chế Diễm Trâm

– Hoài Hương và Trọng Nghia Diễn Đọc