Đọc Truyện : Một Ngày Của Tuổi Trăm Măm

Đọc Truyện :

 Một Ngày Của Tuổi Trăm Năm

Tác Giả : Cao Đắc Vinh

Diễn Đọc : Trong Nghĩa- Hoai Hương