Đọc Truyện : Năm Lượng- Tác Giả: Hồ Đắc Vũ- Hoài Hương – Trọng Nghĩa diễn Đọc

Đọc Truyện

 Năm Lượng

 Tác Giả : Hồ Đắc Vũ- Diễn Đọc :Trọng Nghĩa – Hoài Hương.