Đọc Truyện: Người Trong Mộng- Chiếc Lá Cuối Cùng

Đọc Truyện :

 

1/-Người Trong Mộng

Tác Giả :Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc: Trọng Nghĩa-Hoai Hương

 

2/-Chiếc Lá Cuối Cùng

 

Tác Giả :Bão Biển

Diễn Đọc: Trọng Nghĩa- Hoài Hương