Đọc Truyện: Người Về -tác Giả Phạm Thành Châu –

Đọc Truyện

 Người Về 

Tác Giả: Phạm Thành Châu- 

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương