Đọc Truyện :Nước Mỹ Không Phải Tạm Dung- TG:Lê Hoa Wilson-Hoài Hương – Trọng Nghĩa diễn đọc

Nước Mỹ Không Phải Tạm Dung
– Tác giả Lê Hoa Wilson
– Hoài Hương-Trọng Nghĩa diễn đọc