Đọc Truyện : 1-Phận Người – Tác Giả :Nguyễn Kim- 2- Làng Quê

 Đọc Truyện :

1/-Phận Người

– tác Giả : Nguyễn Kim

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa-Hoài Hương

 

 

2/-Làng Tôi –

Tác Giả : Nguyễn Kim

Diễn Đọc : Hoài Hương  – Trọng Nghĩa