Đọc Truyện – Sáu Đờn -Tác Giả Hồ Đắc Vũ

Đọc Truyện

 

 Sáu Đờn

 Tác Giả : Hồ Đắc Vũ

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa