Đọc Truyện : Tây Ninh – Chút Còn Lại…

Đọc Truyện : Tây Ninh- Chút Còn Lại Trong Lòng Một Người Lính 

TG: Nguyễn Mạnh an Dân –

Diễn Đọc: Trọng Nghiã- Hoài Hương