Đọc Truyện : Tôi Làm Thày Thuốc và Chỉ Có Nơi Đó – Diễn Đọc Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : Tôi Làm Thày Thuốc

Tác Giả : Hai Hùng SG – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Hoài Hương
Đọc Truyện: Tôi Làm Thày Thuốc – Tác Giả : Hai Hùng SG
-Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : Chỉ Có nơi Đó- Tác Giả Phạm Chinh Đông

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa