Đọc Truyện : Truyện Dài : “Người Vớt Rác Trên Sông”- Tác Giả Lâm Du yên

Đọc Truyện : Truyện Dài “Người Vớt Rác Trên Sông” – T.Giả Lâm Du Yên – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn Đọc.

Hoài Hương
Phần 1 -Người Vớt Rác Trên Sông
Phần 2-Người Vớt Rác Trên Sông