Đọc Truyện : Truyện Dài Thằng Nèm TG: Trần Phú Mỹ -Diễn Dọc Hoài Hương -Trọng Nghĩa

Phần 1 : Truyện Dài : Thằng Nèm

Tác Giả : Trần Phú Mỹ

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

 

Phần 2: Truyện Thằng Nèm