Đọc Truyện : Vợ Vắng Nhà -TG: Phạm Thành Châu

Đọc Truyện:

 

Vợ Vắng Nhà- Tác Giả : Pham Thành Châu

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa