Đông Y Sĩ Mai Tiên: Nhà Thuốc Hoa Đà -Ký thứ 32 ngày 11-7-17

Sức Khoẻ và Đời Sống với Đông Y Sĩ Mai Tiên – Nhà Thuốc Hoa Đà Houston – Kỳ thứ 32- Điện Thoại nhà thuốc : 281-495 0268.

 Chủ đề: Nhuận Trường – Xổ tể – Đau Toạ Cốt Thống – Rụng tóc – Sói Đầu – Nhức Đầu – Thiên Đầu Thống.