DỰ LUẬT SB 895 (TNS JANET NGUYỄN) – LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ KINH NGHIỆM NGƯỜI TỴ NẠN MỸ GỐC VIỆT

DỰ LUẬT SB 895 (TNS JANET NGUYỄN) – LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VỀ KINH NGHIỆM NGƯỜI TỴ NẠN MỸ GỐC VIỆT

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa đệ trình Dự Luật SB 895 đòi hỏi lập ra chương trình giảng dạy mô hình liên quan đến hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt.

CỘNG ĐỒNG VIỆT-NAM SAN DIEGO

(Vietnamese Community of San Diego)

P.O. BOX 710701, SAN DIEGO, CA 92171

Tel: 858-610-4774/619-723-4420

 

THÔNG BÁO

V/v: DỰ LUẬT SB 895 (TNS JANET NGUYỄN) – LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG

DẠY VỀ KINH NGHIỆM NGƯỜI TỴ NẠN MỸ GỐC VIỆT

Trong cố gắng đẩy mạnh sự hiểu biết về hoàn cảnh của người tị nạn Mỹ gốc Việt, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa đệ trình Dự Luật SB 895 đòi  hỏi lập ra chương trình giảng dạy mô hình liên quan đến hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Mỹ gốc Việt. Mục tiêu của SB 895 là lập ra một chương trình giảng dạy mô hình để các học khu toàn Tiểu Bang California có thể tiếp cận khi dạy về Chiến Tranh Việt Nam và thời kỳ hậu Chiến Tranh Việt Nam.

Xin hãy tham gia cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trong cố gắng gìn giữ những câu chuyện lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, để các con em thế hệ trẻ của chúng ta có thể hiểu lịch sử và sự ảnh hưởng đối với thế giới như thế nào.

Xin ủng hộ Dự Luật SB 895 để tiếng nói của người Việt Nam chúng ta được nghe bằng cách:

1-Ký tên vào bản kiến nghị, xin gọi: Đặng Kim-Trang:          858-610-4774

Nguyễn Văn Lực:          858-699-7985

Nguyễn Thanh Hương:  619-723-4420

Ngô Thu:                     858-717-6170

2- Ký tên vào trang mạng:  http://baovecongdong.com

Kính Thông Báo.

San Diego, ngày 4 tháng 5 năm 2018

Đặng Kim-Trang

Chủ Tịch CĐVNSD