Luật sư Nguyễn Văn Đài tố cáo TỘI ÁC Nguyễn Phú Trọng

Luật sư Nguyễn Văn Đài tố cáo TỘI ÁC Nguyễn Phú Trọng ra TOÀ ÁN NHÂN QUYỀN Liên Hiệp Quốc

2
Chia xẻ Facebook
Tweet

 

 https://chantroimoimedia.com/2018/07/02/luat-su-nguyen-van-dai-to-cao-toi-ac-nguyen-phu-trong-ra-toa-an-nhan-quyen-lien-hiep-quoc/