Nhạc Chọn Lọc – Chiếc Lá Mùa Đông – Nhạc Ngoại Quốc – Lời Việt : Khúc Lan- Ca si : Ân Danh

Nhạc Chọn Lọc

– Chiếc Lá Mùa Đông

– Nhạc Ngoại Quốc- – Lời Việt : Khúc Lan– Ca si : Ẩn Danh