Nhạc Cuối Tuần – Mình Ơi- Tiếng hát: Ngọc Hạ

Nhạc Cuối Tuần 

 

 Tiếng hát Ngọc Hạ 

Bản nhạc Mình Ơi cuả nhạc sĩ Diệu Hương